Zwroty i reklamacje

ZWROTY

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ:

Każdemu Klientowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy: sklepLED@starbuy.pl lub adres korespondencyjny wskazany poniżej.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia, Umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W celu zwrotu Towaru należy wysłać zwracany produkt/produkty na poniższy adres. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury VAT lub paragonu.

Michaił Zagusta Starbuy

ul. Piłsudskiego 80/2

08-110 Siedlce

Z dopiskiem “Zwrot”

DODATKOWE INFORMACJE:

Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu oraz gdy zwracany towar jest w stanie pierwotnym, nie używanym. Zwrot środków nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności lub na rachunek karty płatniczej lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu/reklamacji.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu/produktów z kosztami pierwotnej przesyłki.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.

REKLAMACJE

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w przypadku stwierdzenia:

wad fabrycznych produktu;

uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę przesyłki na protokole;

niezgodności produktu z produktem zawartym w zamówieniu.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Aby dokonać reklamacji produktu, należy wysłać reklamowany produkt wraz z fakturą VAT lub paragonem, która była dołączona do otrzymanego zamówienia na adres:

Michaił Zagusta Starbuy

ul. Piłsudskiego 80/2

08-110 Siedlce z dopiskiem „Reklamacja”.

Brak potwierdzenia zakupu wyklucza możliwość reklamacji.

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego produktu.

Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztem pierwotnej dostawy. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.